Đăng nhập

Quản lý DNS tên miền - Dynamic DNS

DNS giúp bạn cấu hình các thông số tên miền tiện lợi nhanh chóng và miễn phí với hệ thống DNS Server ổn định.

Có thể chỉ định giá trị TTL cho bản ghi.

Các tính năng đầy đủ:

  • A Record (IP Address), CNAME (Alias), MX (Mail), TXT
  • URL Redirect: Cho phép chuyển hướng truy cập đến một Website nào đó.
  • URL Frame: Cho phép lồng một Website nào đó vào tên miền.

Nameserver phải chuyển về: dns1.hnvietnam.vndns2.hnvietnam.vn